RAITA MENU ITEM

Plain Dahi

Boondi Raita

Veg. Raita

Pine Apple Raita

Mix Fruit Raita

Bhalla Raita